ញាក់ពិព័រណ៍

 • ឆ្នាំ 2018
  ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2018-123 (3) 2018-123th Canton Fairfmt ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2018-124 2018-Big Five Fair 124thguangjiaohui 123 ក្វាងចូវហ៊ួយ
  នៅឆ្នាំ 2018 យើងចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ Canton ពីថ្ងៃទី 123 ដល់ថ្ងៃទី 124 យើងទទួលបានការបញ្ជាទិញចំនួន 150,000 ដុល្លារក្នុងអំឡុងពេលដ៏ត្រឹមត្រូវ យោងតាមបទពិសោធន៍ដ៏សម្បូរបែបរបស់យើង យើងពង្រីកទីផ្សារប្រទេសកាន់តែច្រើន និងអតិថិជនកាន់តែច្រើន។
  ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2018-123 (3)
  2018-123th Canton Fairfmt
  ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2018-124
  2018-Big Five Fair
  124thguangjiaohui
  123 ក្វាងចូវហ៊ួយ
  នៅឆ្នាំ 2018 យើងចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ Canton ពីថ្ងៃទី 123 ដល់ថ្ងៃទី 124 យើងទទួលបានការបញ្ជាទិញចំនួន 150,000 ដុល្លារក្នុងអំឡុងពេលដ៏ត្រឹមត្រូវ យោងតាមបទពិសោធន៍ដ៏សម្បូរបែបរបស់យើង យើងពង្រីកទីផ្សារប្រទេសកាន់តែច្រើន និងអតិថិជនកាន់តែច្រើន។
 • ឆ្នាំ 2019
  2019 Automechanika Shanghai 封面 ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2019-125 ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2019-125 (3) ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2019-125 (4) ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2019-125 ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2019-126 (2) ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2019-126 (3) ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2019-126 2019-Big Five Fair ឆ្នាំ 2019-Big Five
  នៅឆ្នាំ 2019 យើងចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ Canton ពីថ្ងៃទី 125 ដល់ថ្ងៃទី 126 ។យើងក៏បានចូលរួមពិព័រណ៍ Big 5 និង Automechanika Shanghai ផងដែរ។យោងតាមការចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ វាបានបង្កើនការមើលឃើញរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។
  2019 Automechanika Shanghai 封面
  ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2019-125
  ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2019-125 (3)
  ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2019-125 (4)
  ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2019-125
  ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2019-126 (2)
  ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2019-126 (3)
  ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2019-126
  2019-Big Five Fair
  ឆ្នាំ 2019-Big Five
  នៅឆ្នាំ 2019 យើងចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ Canton ពីថ្ងៃទី 125 ដល់ថ្ងៃទី 126 ។យើងក៏បានចូលរួមពិព័រណ៍ Big 5 និង Automechanika Shanghai ផងដែរ។យោងតាមការចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ វាបានបង្កើនការមើលឃើញរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។
 • ២០២០-២០២១
  ឆ្នាំ ២០២០ - សៀងហៃ ឆ្នាំ 2020- ចិន Yiwu Hardware & Electrical Canton Fair ផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមអ៊ីនធឺណិត
  នៅឆ្នាំ 2020 និង 2021 យើងចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ Canton ដោយផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមអ៊ីនធឺណិត និងចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ផ្នែករឹងរបស់ទីក្រុងស៊ាងហៃ និងប្រទេសចិន Yiwu Hardware & Electrical ក្រៅបណ្តាញ។វាជួយយើងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍អតិថិជនកាន់តែច្រើន។
  ឆ្នាំ ២០២០ - សៀងហៃ
  ឆ្នាំ 2020- ចិន Yiwu Hardware & Electrical
  Canton Fair ផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមអ៊ីនធឺណិត
  នៅឆ្នាំ 2020 និង 2021 យើងចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ Canton ដោយផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមអ៊ីនធឺណិត និងចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ផ្នែករឹងរបស់ទីក្រុងស៊ាងហៃ និងប្រទេសចិន Yiwu Hardware & Electrical ក្រៅបណ្តាញ។វាជួយយើងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍អតិថិជនកាន់តែច្រើន។
 • ២០២៣
  95f8a7e96663b2a2db849f556d63c0d
  នៅឆ្នាំ 2023 យើងចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ Canton លើកទី 133 និង INDO BUILD TECH EXPO នៅទីក្រុងហ្សាកាតា យើងពង្រីកទីផ្សាររបស់យើង និងទទួលបានអតិថិជនកាន់តែច្រើន ហើយយើងនឹងចូលរួម MITEX នៅទីក្រុងម៉ូស្គូក្នុងខែវិច្ឆិកា សូមស្វាគមន៍ការមកទស្សនារបស់អ្នក!
  95f8a7e96663b2a2db849f556d63c0d
  នៅឆ្នាំ 2023 យើងចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ Canton លើកទី 133 និង INDO BUILD TECH EXPO នៅទីក្រុងហ្សាកាតា យើងពង្រីកទីផ្សាររបស់យើង និងទទួលបានអតិថិជនកាន់តែច្រើន ហើយយើងនឹងចូលរួម MITEX នៅទីក្រុងម៉ូស្គូក្នុងខែវិច្ឆិកា សូមស្វាគមន៍ការមកទស្សនារបស់អ្នក!
១
 • ឆ្នាំ 2013
  113thguangjiaohui ទី 114thguangjiaohui 2013-114th Canton Fair
  ក្នុងឆ្នាំ 2013 យើងបានចាប់ផ្តើមចូលរួមពិព័រណ៍ Canton លើកទី 114 ។វាជាឱកាស និងបញ្ហាប្រឈមថ្មីមួយក្នុងការបើកទីផ្សារក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស។យើងអភិវឌ្ឍអតិថិជនប្រទេសជាច្រើន ហើយទទួលបានការជឿទុកចិត្ត និងការគាំទ្រពីអតិថិជន។
  113thguangjiaohui
  ទី 114thguangjiaohui
  2013-114th Canton Fair
  ក្នុងឆ្នាំ 2013 យើងបានចាប់ផ្តើមចូលរួមពិព័រណ៍ Canton លើកទី 114 ។វាជាឱកាស និងបញ្ហាប្រឈមថ្មីមួយក្នុងការបើកទីផ្សារក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស។យើងអភិវឌ្ឍអតិថិជនប្រទេសជាច្រើន ហើយទទួលបានការជឿទុកចិត្ត និងការគាំទ្រពីអតិថិជន។
 • ២០១៤-២០១៦
  2014-116th Canton Fair 2014-115th Canton Fair ឆ្នាំ ២០១៦ ពិព័រណ៍ Canton លើកទី 2016-119 ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2016-120 ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2015-118 ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2015-117 (2) ឆ្នាំ 2015
  នៅក្នុងឆ្នាំ 2014 និង 2015 និង 2016 យើងបានចូលរួមពិព័រណ៍ Canton ពីថ្ងៃទី 115 ដល់ថ្ងៃទី 120 យោងទៅតាមពិព័រណ៍ទាំងនេះ យើងទទួលបានបទពិសោធន៍នាំចេញជាច្រើន និងផ្តល់សេវាកម្មល្អបំផុតសម្រាប់អតិថិជន។
  2014-116th Canton Fair
  2014-115th Canton Fair
  ឆ្នាំ ២០១៦
  ពិព័រណ៍ Canton លើកទី 2016-119
  ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2016-120
  ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2015-118
  ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2015-117 (2)
  ឆ្នាំ 2015
  នៅក្នុងឆ្នាំ 2014 និង 2015 និង 2016 យើងបានចូលរួមពិព័រណ៍ Canton ពីថ្ងៃទី 115 ដល់ថ្ងៃទី 120 យោងទៅតាមពិព័រណ៍ទាំងនេះ យើងទទួលបានបទពិសោធន៍នាំចេញជាច្រើន និងផ្តល់សេវាកម្មល្អបំផុតសម្រាប់អតិថិជន។
 • ឆ្នាំ ២០១៧
  ១ ២ ៣ ៤
  នៅឆ្នាំ 2017 យើងបានចូលរួមពិព័រណ៍ Canton ពីថ្ងៃទី 121 ដល់ថ្ងៃទី 122 ។ទន្ទឹម​នឹង​នេះ យើង​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ចូល​រួម​ការ​តាំង​ពិព័រណ៍​បរទេស។នៅក្នុងខែធ្នូ យើងបានចូលរួមពិព័រណ៍ Big 5 និងទៅសួរសុខទុក្ខអតិថិជនក្នុងស្រុក។វាត្រូវការឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការ។
  ១
  ២
  ៣
  ៤
  នៅឆ្នាំ 2017 យើងបានចូលរួមពិព័រណ៍ Canton ពីថ្ងៃទី 121 ដល់ថ្ងៃទី 122 ។ទន្ទឹម​នឹង​នេះ យើង​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ចូល​រួម​ការ​តាំង​ពិព័រណ៍​បរទេស។នៅក្នុងខែធ្នូ យើងបានចូលរួមពិព័រណ៍ Big 5 និងទៅសួរសុខទុក្ខអតិថិជនក្នុងស្រុក។វាត្រូវការឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការ។